Rýchle správy
Home > Občan > VZN

VZN

Návrh VZN

 

Platné

VZN č.Názov VZNSchválenéUzn č.Platné ODÚčinné OD
01/2016VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Otrokovce1.7.2016
03/2016VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady01.01.2017
02/2016VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce 201701.01.2017
03/2015VZN o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov v obci Dolné Otrokovce01.01.2016
03/2014VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce01.01.2015
04/2005VZN o socialnej kuratele a hmotnej núdzi01.01.2006
02/2005VZN o verejnom poriadku na území obce DO01.01.2006
02/2002VZN k vyhradeniu plochy na vylepovanie volebných pagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane05.08.2002
01/2014VZN trhový poriadok obce05.04.2014

Archív VZN

VZN č.Názov VZNSchválenéUzn č.Platné ODÚčinné OD