Rekonštrukcia elektroinštalácie

I. etapa opravy elektrických rozvodov a elektrického rozvádzača na budove Materskej škôlky Dolné Otrokovce

20150221_162424 20150221_162407 20150221_162351

Hygienická kontrola

Hygienická kontrola

Z výsledku vykonanej kontroly Hygieny a jej záveru, bolo nutné v budove MŠ urobiť oddelenie chodby od školskej umyvárne. Pre oddelenie bola vybudovaná zástena s posuvnými dverami.

 

História MŠ

Materská škôlka

Materská škola bola zriadená 1960 v budove bývalej základnej školy (dnešnej budovy firmy P&J). Otvorená bola 30.12. za finančnej pomoci  PD a riaditeľkou bola p. Čordášová a  po nej p. Bahnová. V roku 1975 sa MŠ preťahovala do odkúpeného rodinného domu Beinngausa, kde je doteraz. P. Bahnová bola riaditeľkou do roku 1989, kedy odišla do dôchodku, po nej nastúpila Viera Petrovičová, potom  Stanislava Brestovanská a Mária Tiefenbacherová.

Materská škôlka v súčasnej budove funguje od šk. r. 1975/1976. Jedná sa o jednotriednu MŠ. V priemere ju navštevuje približne 10 detí.

Vo svojich začiatkoch mala MŠ vždy okolo 20 detí a najviac to bolo v roku 1984/1985 kedy bolo detí 25.

V 90. Rokoch minulého storočia začala klesať pôrodnosť na celom Slovensku a tak tomu bolo aj u nás a zároveň sa znižoval stav detí. No i napriek tomu sa činnosť MŠ nezastavila a i cez nízky počet detí je im venovaná dostatočná pozornosť a starostlivosť vo všetkých oblastiach.

Začiatkom nového tisícročia sa začalo i s úpravou exteriéru a interiéru našej MŠ. Na úplnom začiatku to bola výmena piesku v našom pieskovisku za pomoci rodičov. Nasledovalo odstránenie starej bezpečnosť ohrozujúcej šopy, výmena okien, rekonštrukcia kuchyne, chodby a následne maliarske práce. Neskôr to bola výmena podlahy na chodbe a ostatných okien. MŠ dostala i novú strechu. K úplnej rekonštrukcii  nám chýba už len oprava fasády a vyriešenie problémov zo spodnou vodou.

História ZŠ

Základná škola

DSC_0117 V našej obci bola škola postavená v rokoch 1905-1907. Dotiaľ chodili deti peši do školy v Hornom Trhovišti /Horné Vašardice/. Do roku 1918 bola vyučovacím jazykom maďarčina a po vzniku ČSR slovenčina. Do školy sa chodilo iba v zimných mesiacoch, v lete deti pomáhali pri prácach doma a na polia slúžili v panských rodinách ako paholci, ktorý pásli dobytok a pod. Podľa farskej kroniky, ktorú zapísal kňaz Pavol Bednár v Horných Vašardiciach začala fungovať obecná škola v roku 1878 a je štátom platená. Plat učiteľa – štát 248 uhorských forintov, obec 130 uhorských forintov. Do školy chodili farníci z Dolných Otrokoviec, Tepličiek a Trhovišťa, taktiež sa podieľali na opravách a údržbe školy. Údaje o farskom úrade pochádzajú z roku 1559 a škola pravdepodobne tiež vznikla v tomto roku.

Mária Terézia v roku 1777 vydala študijnú osnovu – reforma školstva, školská dochádzka detí od 6-12 rokov, vyučovanie bezplatné, neprítomnosť v škole sa trestala, vznikali jednotriedky- dvojtriedky na dedinách, kde sa deti učili čítať, písať, počítať, náboženskú výchovu a základy poľnohospodárstva. V škole sa učilo po maďarský, deti sa modlili i otčenáš po maďarský, ale v domácnostiach sa hovorili po slovenský. Učil ich kántortannitók – učiteľ- organista a kňazi. Cirkev ako prvá začala vyučovanie Nedeľné školy, kde vyučovali kňazi. Názov školy bol Rímskokatolícka ľudová škola a od roku 1945 Štátna ľudová škola,1948 Národná škola.Podľa malého školského zákona   z roku 1922 na Slovensko prichádzali učiť učitelia z Česka u nás to boli Rastislav Páč a Jolana Barnová 1932- 1938 v tomto zákone bola uzákonená aj povinná osemročná dochádzka.

Prvými učiteľmi v našej obecnej škole : Letková, Strelková, Štastík, Jasberenyová. V rokoch 1932-1938 česi Rastislav Páč a Jolana Barnová. V rokoch 1939- 1961 : Beninghausová, Chrenka, Hedera. Mikulová, Čambalíková, Ferenčík, Šimúrka, Miháliková, Svitek. Od roku 1961 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1990 učil a bol i riaditeľom náš rodák Ľudovít Zelíska. 1991-1992 bola učiteľkou Sabová z Merašíc a pre nedostatok žiakov bola škola v roku 1992 zrušená. Žiaci chodia do školy do Horných Otrokoviec.

Budova školy stojí do dnes. Bola postavená v rokoch 1905 – 1907. Do roku 1934 sa v nej v nedeľu slúžili sv. omše. V roku 1961 bola prevedená rekonštrukcia budovy, 1965 bolo prevedené oplotenie budovy, výstavba drevárne a vytvorená knižnica, 1966 sa vybudoval školský park a zaviedol vodovod.

 Do roku 1907 sa deti učili maďarský v Hornom Trhovišti

Od roku 1907 – 1918 – maďarský v našej obci

1918 – 1928 – slovenský, 1928 bola zavedená 8 ročná povinná školská dochádza  neskôr to kombinácia 5 tried základnej školy a 4 triedy mešťanky deti chodili peši do Veľkých Ripnian.

V 4.11.1946 po oprave kaštieľa v H. Otrokovciach na školu sa začal školský rok pre meštianku, chodili tam do školy deti z H.Otrokoviec, D. Otrokoviec, Fornoseg, H. Vašardice, Orešany, Tekoldany, Šalgovce, Svrbice a to už bola Štátna ľudová škola.

1960 začal premávať autobus čo vozil žiakov do školy do H.Otrokoviec dovtedy chodili peši.

Fotogaléria MŠ

Základné údaje kontakty

Rada školy MŠ

Rada školy

  • Mgr. Lucia Pánska – zástupca pedagogických zamestnancov
  • Lenka Šulíková – zástupca nepedagogických zamestnancov
  • Mgr. Zdenka Mišovičová – zástupca rodičov
  • Mário Patay – zástupca rodičov, zároveň je aj členom Združenia rodičovskej rady pri MŠ Dolné Otrokovce
  • Katarína Zigová – zástupca zriadovateľa – poslankyňa obecného zastupiteľstva

 

NameSizeHits
Voľba Rady školy - Oznámenie1.4 MiB511
Výzva Na Vykonanie Voľby členov Rady1.2 MiB261

Aktuálne oznamy MŠ

Neprehliadnite pozvanie na Majáles MŠ 2015