DSC_0117 V našej obci bola škola postavená v rokoch 1905-1907. Dotiaľ chodili deti peši do školy v Hornom Trhovišti /Horné Vašardice/. Do roku 1918 bola vyučovacím jazykom maďarčina a po vzniku ČSR slovenčina. Do školy sa chodilo iba v zimných mesiacoch, v lete deti pomáhali pri prácach doma a na polia slúžili v panských rodinách ako paholci, ktorý pásli dobytok a pod. Podľa farskej kroniky, ktorú zapísal kňaz Pavol Bednár v Horných Vašardiciach začala fungovať obecná škola v roku 1878 a je štátom platená. Plat učiteľa – štát 248 uhorských forintov, obec 130 uhorských forintov. Do školy chodili farníci z Dolných Otrokoviec, Tepličiek a Trhovišťa, taktiež sa podieľali na opravách a údržbe školy. Údaje o farskom úrade pochádzajú z roku 1559 a škola pravdepodobne tiež vznikla v tomto roku.

Mária Terézia v roku 1777 vydala študijnú osnovu – reforma školstva, školská dochádzka detí od 6-12 rokov, vyučovanie bezplatné, neprítomnosť v škole sa trestala, vznikali jednotriedky- dvojtriedky na dedinách, kde sa deti učili čítať, písať, počítať, náboženskú výchovu a základy poľnohospodárstva. V škole sa učilo po maďarský, deti sa modlili i otčenáš po maďarský, ale v domácnostiach sa hovorili po slovenský. Učil ich kántortannitók – učiteľ- organista a kňazi. Cirkev ako prvá začala vyučovanie Nedeľné školy, kde vyučovali kňazi. Názov školy bol Rímskokatolícka ľudová škola a od roku 1945 Štátna ľudová škola,1948 Národná škola.Podľa malého školského zákona   z roku 1922 na Slovensko prichádzali učiť učitelia z Česka u nás to boli Rastislav Páč a Jolana Barnová 1932- 1938 v tomto zákone bola uzákonená aj povinná osemročná dochádzka.

Prvými učiteľmi v našej obecnej škole : Letková, Strelková, Štastík, Jasberenyová. V rokoch 1932-1938 česi Rastislav Páč a Jolana Barnová. V rokoch 1939- 1961 : Beninghausová, Chrenka, Hedera. Mikulová, Čambalíková, Ferenčík, Šimúrka, Miháliková, Svitek. Od roku 1961 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1990 učil a bol i riaditeľom náš rodák Ľudovít Zelíska. 1991-1992 bola učiteľkou Sabová z Merašíc a pre nedostatok žiakov bola škola v roku 1992 zrušená. Žiaci chodia do školy do Horných Otrokoviec.

Budova školy stojí do dnes. Bola postavená v rokoch 1905 – 1907. Do roku 1934 sa v nej v nedeľu slúžili sv. omše. V roku 1961 bola prevedená rekonštrukcia budovy, 1965 bolo prevedené oplotenie budovy, výstavba drevárne a vytvorená knižnica, 1966 sa vybudoval školský park a zaviedol vodovod.

Do roku 1907 sa deti učili maďarský v Hornom Trhovišti

Od roku 1907 – 1918 – maďarský v našej obci

1918 – 1928 – slovenský, 1928 bola zavedená 8 ročná povinná školská dochádza  neskôr to kombinácia 5 tried základnej školy a 4 triedy mešťanky deti chodili peši do Veľkých Ripnian.

V 4.11.1946 po oprave kaštieľa v H. Otrokovciach na školu sa začal školský rok pre meštianku, chodili tam do školy deti z H.Otrokoviec, D. Otrokoviec, Fornoseg, H. Vašardice, Orešany, Tekoldany, Šalgovce, Svrbice a to už bola Štátna ľudová škola.

1960 začal premávať autobus čo vozil žiakov do školy do H.Otrokoviec dovtedy chodili peši.

Súčasnoť

V súčasnosti deti z obce vo väčšine navštevujú Základnú školu v Horných Otrokovciach

img013