Nastavenie súborov cookies

1. Informácie o prevádzkovateľovi webovej prezentácie

Prevádzkovateľom tohto webového sídla je:

Obec Dolné Otrokovce
Dolné Otrokovce č. 44
920 61 Dolné Otrokovce,

IČO: 00312428 DIČ: 2021279403

Stanovenou zodpovednou osobou je: Ing. Milan Hutera, PhD.. Kontaktné údaje: milanhutera@milanhutera.com, Tel.: +421 907 119 029.

2. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V rámci novo prijatej a platnej legislatívy o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR – General Data Protection Regulation), ktorá platí od 25. mája 2018 v celej Európskej únii, máte ako užívateľ tieto práva:

  • právo byť informovaný o zbieraní osobných údajov
  • právo na prístup k osobným údajom
  • právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
  • právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý”)
  • právo na prenositeľnosť osobných
  • právo namietať automatizované spracovanie osobných údajov – v rámci nášho webového sídla nepoužívame žiadne automatizované nástroje, ktoré by vyhodnocovali vaše správanie a tieto informácie používali na vašu priamu identifikáciu

3. Úrad na ochranu osobných údajov

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje kontaktné informácie Úradu na ochranu osobných údajov. Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri plnení úloh na účely trestného konania.

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Sekretariát úradu: +421 /2 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

4. Osobné údaje, ktoré toto webové sídlo zbiera a ich účely

Naše webové sídlo zbiera a používa niektoré osobné údaje pre tieto účely:

4.1. Zber dát o návštevníkoch webovej prezentácie

Ako takmer každé webové sídlo alebo „stránka“, aj tá naša používa nástroje na zber dát o návštevníkoch. V našom prípade túto funkciu zabezpečuje služba Google Analytics (GA) Zozbierané dáta používame na určenie, koľko užívateľov naše webové sídlo navštevuje, ako naše webové sídlo objavili a akým spôsobom sa po ňom pohybujú. Služba Google Analytics poskytuje aj informácie o geografickej polohe užívateľa, type zariadenia, ktoré užívateľ používa, type internetového prehliadača, type operačného systému užívateľa alebo IP adresu poskytovateľa internetového pripojenia užívateľa. Tieto údaje však nie je možné použiť na priamu identifikáciu návštevníka. Všetky údaje o návštevníkoch webovej prezentácie sú uložené a chránené na serveroch služby Google Analytics..

Služba Google Analytics pre zber údajov o návštevníkoch využíva súbory Cookies. Bližšie informácie v Slovenskom jazyku o súboroch cookies tejto služby nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/cookies. Vypnutie používania súborov Cookies vo vašom prehliadači zabráni sledovaniu vás ako užívateľa na našom webovom sídle. Bližšie informácie o tom, ako vypnúť používanie súborov Cookies, nájdete v nápovede vášho internetového prehliadača.

4.2. Emailová komunikácia a kontaktné formuláre

Ak sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom emailu alebo kontaktného formulára, žiadne z údajov, ktoré uvediete nebudú uložené v databáze tohto webového sídla, alebo tretích spracovateľov dát, ktoré toto webové sídlo využíva. Vaša emailová komunikácia je šifrovaná použitím 256-bitového kľúča v rámci technológie SHA-2.

4.3. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Na webovom sídle obce v časti “Zmluvy”, “Faktúry” a “Objednávky” obec zverejňuje uzavreté zmluvy, prijaté faktúry a vystavené objednávky. Pri ich zverejnení môže dôjsť aj k zverejneniu bežných osobných údajov fyzických osôb (dotknutých osôb). Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok obciam a iným orgánom samosprávy ukladá zákon č. 2011/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

4.4. Zverejňovanie audio vizuálneho materiálu z obecných podujatí

Na webovom sídle obce zverejňujeme aj fotografie a iný audiovizuálny materiál, ktorý vyhotovujeme počas obecných podujatí. Materiály zverejňujeme so súhlasom účastníkov. Súhlas so zverejňovaním materiálov získavame buď hromadným upozornením na vyhotovovanie takýchto materiálov prostredníctvom plagátu k danému podujatiu alebo získaním individuálneho súhlasu od dotknutej osoby. Aj pre súhlas so zverejnením vizuálnej podoby platí, že je ho možné kedykoľvek odvolať. Ak ste sa našli v zverejnených materiáloch a neprajete si zverejňovať svoju vizuálnu podobu, prosím kontaktujte nás.

5. Prevencia úniku uložených dát

Naše webové sídlo využíva aktívne nástroje na odhalenie potenciálnych rizík – najmä neoprávnených prístupov do užívateľského rozhrania alebo databázy. V prípade zlyhania týchto nástrojov a opatrení a neoprávneného úniku uložených osobných údajov z databázy tejto webovej prezentácie, alebo z databáz niektorého z našich sprostredkovateľov budeme o tomto úniku dát informovať do 72 hodín všetky relevantné inštitúcie a osoby. Toto sa týka prípadov, kedy došlo k úniku osobných údajov, ktoré boli uložené v priamo identifikovateľnej a priraditeľnej forme.

6. Kto ešte spracúva vaše osobné údaje?

Na naplnenie cieľov tohto webového sídla je potrebné, aby k niektorým osobným údajom pristupovali aj tretie strany, označované aj ako spracovatelia osobných údajov. Rozsah, účely a dôvody spracovania vašich osobných údajov týmito tretími stranami sme detailne charakterizovali v predchádzajúcich častiach tohto dokumentu. Tretie strany, ktoré spracúvajú osobné údaje v rámci tohto webového sídla, sídlia v Európskej únii alebo USA. Tretie strany sídliace v USA spĺňajú štandardy nakladania s osobnými údajmi EU-U.S. Privacy Shield.

7. Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Text tohto dokumentu, ktorý sa týka ochrany osobných údajov sa môže občas meniť podľa aktuálnej legislatívy alebo pri zmenách technického charakteru. O zmenách v tomto dokumente však používateľov a našich zákazníkov nebudeme explicitne informovať. Odporúčame preto z času na čas skontrolovať a prečítať si znenie tohto dokumentu. Zmeny v texte budú adekvátnym spôsobom vyznačené.