Záverečný účet obce Dolné Otrokovce za rok 2022 – NÁVRH

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 – NÁVRH  s obsahom:    

1. Rozpočet obce na rok 2022

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Dolné Otrokovce r. 2022-návrh

Záverečný účet

Individuálna výročná správa r. 2016

Záverečný účet Obce Dolné Otrokovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Individuálna výročná správa r. 2015

Záverečný účet Obce Dolné Otrokovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015