Záverečný účet obce Dolné Otrokovce za rok 2022 – NÁVRH

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 – NÁVRH  s obsahom:    

 1. Rozpočet obce na rok 2022
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Dolné Otrokovce r. 2022 – návrh (.pdf)

Záverečný účet

Individuálna výročná správa r. 2016

Záverečný účet Obce Dolné Otrokovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Individuálna výročná správa r. 2015

Záverečný účet Obce Dolné Otrokovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015