Materská škola bola zriadená 1960 v budove bývalej základnej školy (dnešnej budovy firmy P&J). Otvorená bola 30.12. za finančnej pomoci  PD a riaditeľkou bola p. Čordášová a  po nej p. Bahnová. V roku 1975 sa MŠ preťahovala do odkúpeného rodinného domu Beinngausa, kde je doteraz. P. Bahnová bola riaditeľkou do roku 1989, kedy odišla do dôchodku, po nej nastúpila Viera Petrovičová, potom  Stanislava Brestovanská a Mária Tiefenbacherová.

Materská škôlka v súčasnej budove funguje od šk. r. 1975/1976. Jedná sa o jednotriednu MŠ. V priemere ju navštevuje približne 10 detí.

Vo svojich začiatkoch mala MŠ vždy okolo 20 detí a najviac to bolo v roku 1984/1985 kedy bolo detí 25.

V 90. Rokoch minulého storočia začala klesať pôrodnosť na celom Slovensku a tak tomu bolo aj u nás a zároveň sa znižoval stav detí. No i napriek tomu sa činnosť MŠ nezastavila a i cez nízky počet detí je im venovaná dostatočná pozornosť a starostlivosť vo všetkých oblastiach.

Začiatkom nového tisícročia sa začalo i s úpravou exteriéru a interiéru našej MŠ. Na úplnom začiatku to bola výmena piesku v našom pieskovisku za pomoci rodičov. Nasledovalo odstránenie starej bezpečnosť ohrozujúcej šopy, výmena okien, rekonštrukcia kuchyne, chodby a následne maliarske práce. Neskôr to bola výmena podlahy na chodbe a ostatných okien. MŠ dostala i novú strechu. K úplnej rekonštrukcii  nám chýba už len oprava fasády a vyriešenie problémov zo spodnou vodou.