pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Obec Dolné Otrokovce

Pozvánka

 

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2023 t.j.  štvrtok o 17,00 h

na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

 

Program jednania:

 Zahájenie

  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Vodomerná šachta
  3. Rozhodnutie o aplikácii – obecný rozhlas
  4. Osvetlenie v parku
  5. Rôzne
  6. Záver              

Účasť všetkých poslancov nutná!

 

                                                  Biščiaková Katarína

                                                                     starostka obce

pozvánka 10-2023