Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 6/2023

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční

 Dňa 22.6.2023 , t.j.  štvrtok  o 17,00 h

na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

 

Program jednania:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie záverečného účtu za rok 2022
 5. Rekonštrukcia Materskej školy
 6. Dožinky 2023
 7. Schválenie financií z rezervného fondu
 8. Stanovisko k vodomernej šachte
 9. Vyjadrenie k žiadosti p. Nižňanského
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

pozvánka 6-2023