Výzva na predkladanie ponúk „Sanácia skládky na Pažiti“

v súvislosti s obstarávaním tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákazka s nízkou hodnotou“)

si Vás týmto dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky, s cieľom vybrať dodávateľa predmetu obstarávania (názov zákazky): „Sanácia skládky na Pažiti“

Evidenčné číslo súťaže: „VO_ Sanácia skládky na Pažiti“

Výzva – vyzva-pazit

Príloha 1. – priloha-c-1-vykaz-vymer

Príloha 2. – priloha-c-2-navrh-zmluvy-o-dielo-k-nahliadnutiu-_nevyplna-sa