Záverečný účet obce Dolné Otrokovce za rok 2022 – NÁVRH

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 – NÁVRH  s obsahom:    

1. Rozpočet obce na rok 2022

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Dolné Otrokovce r. 2022-návrh

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolné Otrokovce 2021-2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolné Otrokovce je základným programovým dokumentom riadenia regionálneho rozvoja na miestnej úrovni.

Je spracovaný v súlade so záväznými regulatívnymi KURS (Koncepcie Územného Rozvoja Slovenska) 2011 v územnom pláne regiónu TTSK  a v rozpracovanom Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022-2030, v súlade s hlavnými smermi rozvoja územia.

PHRSR Dolné Otrokovce 2021 2030 schválený