Zápisnica OZ 12/2023

Zverejnená zápisnica z riadneho   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach 14.12.2023

zápisnica 12-2023

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu 2024

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu 2024

Dolné Otrokovce Harmonogram 2024 vývozu smetí

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2023 t.j.  štvrtok  o 17,30  na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

Program jednania:

 

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Riešenie sporu – pozemok pod cestou na Grndži
 4. Schválenie VZN č. 1/2023 až č. 8/2023
 5. Schválenie smernice Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. Polrok 2024
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na r. 2024 a viacročného rozpočtu na r. 2024-2026
 8. Schválenie rozpočtu obce na r. 2024 a viacročného rozpočtu obce na r. 2024-2026
 9. Správa auditora za r. 2022
 10. Rôzne
 11. Záver

Privítanie Mikuláša a Vianočné trhy 2023

Obec Dolné Otrokovce srdečne pozýva všetky deti a dospelých na príchod Mikuláša a Vianočné trhy dňa 9. decembra 2023 o 15:00 hod. v  Kultúrnom dome v Dolných Otrokovciach

VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

2023 VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady2023

 

VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

2023 VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

2023 VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce