Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zverejnená zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach 02.05.2024

zápisnica 05 2024

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 09.05.2024 t.j. štvrtok o 16,00 h na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

Program jednania:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba hlavného kontrolóra obce 2024-20230
4. Podnety od občanov- PD Dolné Otrokovce
5. Rôzne
6. Záver

Účasť všetkých poslancov nutná!

Biščiaková Katarína
starostka obce

OZ 5-2024 2

Tradičné umelecké remeslá Piešťany 2024

Dňa 17.- 19. mája sa budú konať Tradičné umelecké remeslá 2024 na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Ste srdečne vítaní.

Aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Otrokovce na rok 2021-2030

Zverejnenie aktualizovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Otrokovce na rok 2021-

PHRSR Dolné Otrokovce 2021 2030 spresnenie 04 2024 word

OZNÁMENIE FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA

OZNÁMENIE FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje majetkové priznania starostu obce v zmysle článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

vyhlásenie o majetku za rok 2023

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 02.05.2024 t.j. štvrtok o 17,00 h na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.
Program jednania:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie aktualizovaného PHSR 2021-2030
4. Schválenie finančných prostriedkov za záujmové vzdelávanie detí v CVČ Dúha Hlohovec
5. Podnety od občanov – PD Dolné Otrokovce
6. Rôzne
7. Záver

Účasť všetkých poslancov nutná!

Biščiaková Katarína
starostka obce

OZ 5-2024

Zápis detí do Materskej školy v Dolných Otrokovciach na šk. rok 2024/2025

Riaditeľka MŠ Dolné Otrokovce 62, 920 61 podľa § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadosti zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024-2025 sa budú prijímať v dňoch  2. a 3. mája 2024 od 10,00 hod. do 15,00 hod. v budove MŠ v Dolných Otrokovciach.

Deň matiek 2024

Obec Dolné Otrokovce Vás pozýva na oslavu Dňa matiek v utorok 7.5.2024 o 15:30 hod. v Kultúrnom dome v Dolných Otrokovciach. Tešíme sa na Vás.

 

Stavanie mája 2024

Obec Dolné Otrokovce pozýva všetkých občanov na tradičné Stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2024 (t.j. v utorok) o 17:00 hod. v centre obce. Občerstvenie zabezpečené. Tešíme sa na Vás.

 

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024 – ZÁPISNICA OVK – 06.04.2024

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 06.04.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

zápisnica prezidentské voľby II.kolo 06. 04. 2024