Prerušenie distribúcie elektriny – 09.01.2024

Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás informuje,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 09.01.2024 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 09:00:00 hod. do 14:00:00 hod.: DOLNÉ OTROKOVCE č. 39,40,41,42,43,44,46,47,47/ZA,48,49,50,50/VE,51,53,54,55,58,58/VE,59,60,70,71,72,88/1,129,130,131,168,188

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu 2024

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu 2024

Dolné Otrokovce Harmonogram 2024 vývozu smetí

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2023 t.j.  štvrtok  o 17,30  na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

Program jednania:

 

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Riešenie sporu – pozemok pod cestou na Grndži
 4. Schválenie VZN č. 1/2023 až č. 8/2023
 5. Schválenie smernice Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. Polrok 2024
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na r. 2024 a viacročného rozpočtu na r. 2024-2026
 8. Schválenie rozpočtu obce na r. 2024 a viacročného rozpočtu obce na r. 2024-2026
 9. Správa auditora za r. 2022
 10. Rôzne
 11. Záver

Privítanie Mikuláša a Vianočné trhy 2023

Obec Dolné Otrokovce srdečne pozýva všetky deti a dospelých na príchod Mikuláša a Vianočné trhy dňa 9. decembra 2023 o 15:00 hod. v  Kultúrnom dome v Dolných Otrokovciach

Oznam pre chovateľov

Na základe opakovaných sťažností občanov na voľne sa pohybujúcich
psov po obci, upozorňujeme majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu
svojich psov po obci.
Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť, či je to pes malého alebo
veľkého vzrastu.

Majiteľom a chovateľom psa sa zakazuje:

• Opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania.
• Púšťať psov na verejné priestranstvá.
• Zakazuje sa voľný pohyb psa bez vodítka na verejnom priestranstve, na celom území obce.

Ak sa budú prípady opakovať, voľne sa potulujúci psy budú odchytení a umiestnení do príslušného zariadenia s tým, že majiteľ psa si bude okrem finančného postihu hradiť aj jeho odchyt a pobyt v zariadení pre psov.

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Dôrazne upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov v okolí škôlky a školy, aby výkaly svojich psov pozberali a nenechávali ich voľne na chodníku.

pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Obec Dolné Otrokovce

Pozvánka

 

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2023 t.j.  štvrtok o 17,00 h

na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

 

Program jednania:

 Zahájenie

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Vodomerná šachta
 3. Rozhodnutie o aplikácii – obecný rozhlas
 4. Osvetlenie v parku
 5. Rôzne
 6. Záver              

Účasť všetkých poslancov nutná!

 

                                                  Biščiaková Katarína

                                                                     starostka obce

pozvánka 10-2023

Mesiac úcty k starším

Voľby NR SR 2023- zápisnica

Zverejnenie zápisnice z Volieb NR SR 2023.

Voľby NR SR 2023-zápisnica

Pozvánka na stretnutie Obecného zastupiteľstva 9/2023

Pozvánka

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční

Dňa 18.9.2023 t.j.  pondelok  o 17,00 h

na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

 

Program jednania:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie výšky školného poplatku v Materskej škole
 4. Schválenie uzatvorenie Dodatku č.3 SOÚ
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

pozvánka 9-23

Súťaž vo varení gulášu 2023

Obec Dolné Otrokovce Vás pozýva na Súťaž vo varení gulášu 2023

Dňa 9.9.2023 o 10:00 hod. za Kultúrnym domom v Dolných Otrokovciach

Prihlásiť sa môžete do PONDELKA 4.9.2023 na Obecnom úrade.