VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024 – ZÁPISNICA OVK – 23.03.2024

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 23.03.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

zápisnica voľby prezidenta SR I.kolo 23.03.2024

Skúška sirén 08.03.2024

V piatok 08.03.02024 o 12:00 hod. sa na území Slovenskej republiky vykoná akustické preskúšanie elektromotorických  a elektronických sirén hlasitou skúškou.

Zvuku sirén bude predchádzať hlásenie informácie „Pozor skúška sirén.“ Následne sa ozve akustický signál vo forme dvojminútového stáleho tónu. Zvukovú skúšku ukončí slovná informácia „Koniec skúšky sirén.“

Preskúšanie sirén sa vykonáva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2024 t.j. utorok o 17,00 h na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.
Program jednania:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Riešenie sporu – kúpna zmluva Grndža
4. Plán spoločenských udalostí na rok 2024
5. Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce na rok 2024-2030
6. Podnety od občanov
7. Rôzne
8. Záver

Účasť všetkých poslancov nutná!

Biščiaková Katarína
starostka obce

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MATERSKEJ ŠKOLY Dolné Otrokovce 2024

Obec Dolné Otrokovce zastúpená Bc. Katarínou Biščiakovou, starostkou obce,  v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003   Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Dolné Otrokovce, Dolné Otrokovce 62, 920 61 Dolné Otrokovce

VK riaditeľka škôlky

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024 – UTVORENIE VOLEBNÉHO OKRSKU A URČENIE VOLEBNEJ MIESTNOSTI

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.

V súlade § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností oznamujeme, že v obci Dolné Otrokovce je utvorený: volebný okrsok č. 1, Kultúrny dom Dolné Otrokovce.

volebná miestnosť, okrsok

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec povinnosť zverejňovať údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – 2023

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024 – ZOZNAM KANDIDÁTOV

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024.

Kandidati1

 

ELECTIONS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT IN THE TERRITORY OF THE SLOVAK REPUBLIC 2024 – INFORMATION FOR THE VOTER

The municipality of Dolné Otrokovce, located in the county of Hlohovec, publishes the information for the voter for Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic, which will take place on June 8th, 2024.

 

I. Date and time of elections

Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic will be held on Saturday 8. 6. 2024 from 7 a.m. to 10 p.m.

II. Right to vote

The citizen of the Slovak Republic permanently residing in the territory of the Slovak Republic and reaching the age of 18 no later than on the date of elections, and the citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic and reaching the age of 18 no later than on the date of elections has the right to vote in the elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic.

The citizen of the Slovak Republic who is not permanently resident in the territory of the Slovak Republic or in the territory of other Member State of the European Union and will reach the age of 18 no later than on the date of elections, and stays in the territory of the Slovak Republic on the date of elections, also has the right to vote in the elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic.

It is possible to vote only in one Member State of the European Union in the same elections to the European Parliament.
The right to vote is obstructed by the restriction on liberty in order to protect public health laid down by law, unless a special law provides otherwise during pandemic.

III. Right to be elected

The following persons can be elected Members of the European Parliament

  • a citizen of the Slovak Republic reaching the age of 21 no later than on the date of elections and permanently residing in the territory of the Slovak Republic,
  • a citizen of other Member State of the European Union reaching the age of 21 no later than on the date of elections, who has not been deprived of the right to be elected in the Member State of the European Union of which he or she is a national, and permanently residing in the territory of the Slovak Republic.

It is possible to stand as a candidate in elections to the European Parliament only in one Member State of the European Union in the same elections.

The right to be elected is obstructed by

  • serving a prison sentence,
  • final conviction for an intentional crime unless the conviction has been expunged,
  • deprivation of legal capacity.

IV. Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters

The citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic is registered in the list of voters by the municipality, in which the citizen of other Member State of the European Union permanently resides, based on their application and declaration.

The application along with the declaration must be submitted no later than within 40 days before the date of elections (no later than on 29. 4. 2024) otherwise the right to be registered in the list of voters will cease to exist.

The voter applying for registration in the list of voters for elections to the European Parliament in other Member State of the European Union and also applying for registration in the list of voters in the Slovak Republic commits a minor offence, for which a fine of EUR 100 will be imposed.

***
Further information on the elections to the European Parliament is available at the website of the Ministry of Interior of the Slovak Republic http://www.minv.sk/?volby-ep

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024 – INFORMÁCIE PRE VOLIČA

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024 – INFORMÁCIE PRE VOLIČA

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje informácie pre voliča pre Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 8. júna 2024.

 

I. Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

II. Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III. Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

  • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV. Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. 4. 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

***

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?volby-ep

Daňový úrad Trnava ponúka občanom možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 okrem svojich stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Piešťany ) aj na dočasnom kontaktnom mieste

             zriadenom za týmto účelom v priestoroch

Mestského úradu Hlohovec, na adrese:   ul. M. R. Štefánika 1 , Hlohovec ( priestory klientskeho referátu na prízemí ).

 Zamestnanci Daňového úradu Trnava budú  preberať daňové priznania k dani z príjmov na uvedenom mieste dňa

26.3.2024 a 27.3.2024 v čase: od 08:00 hod do 16:00 hod .