Pozvánka na stretnutie Obecného zastupiteľstva 9/2023

Pozvánka

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční

Dňa 18.9.2023 t.j.  pondelok  o 17,00 h

na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

 

Program jednania:

  1. Zahájenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie výšky školného poplatku v Materskej škole
  4. Schválenie uzatvorenie Dodatku č.3 SOÚ
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

pozvánka 9-23