Zmena v spôsobe zasielania hlásení o chove HD, ošípaných, oviec a kôz do CEHZ od 01.07.2024 – elektronizácia

súčinnosť hlásenie zmiev v chove