POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2024 t.j.  utorok o 17,00 h na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

 Program jednania:

  1. Zahájenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie záverečného účtu za rok 2023
  4. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2023
  6. Rôzne
  7. Záver

 

                                                                                   Biščiaková Katarína

                                                                                     starostka obce