VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

2023 VZN č.8 – 2023 -poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady2023

 

VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

2023 VZN č.6 – 2023- príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí osoby

VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

2023 VZN č.5- 2023- o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom v obci Dolné Otrokovce

 

VZN č.2- 2023 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení

VZN č.2- 2023 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení

2023 VZN č.2- 2023 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení na území obce Dolné Otrokovce

VZN č.1 – 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia

VZN č.1 – 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia

2023 VZN č.1 – 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia

 

VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Otrokovciach na základe § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolné Otrokovce – Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce (.pdf)

VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Otrokovce na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Dolné Otrokovce toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Otrokovce.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Otrokovce (.pdf)