VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Otrokovciach na základe § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolné Otrokovce – Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce (.pdf)

VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Otrokovce na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Dolné Otrokovce toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Otrokovce.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Otrokovce (.pdf)

VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Otrokovce podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Dolné Otrokovce – Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Otrokovce.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Otrokovce (.pdf)

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ

Obec Dolné Otrokovce v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v obci Dolné Otrokovce.

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v obci Dolné Otrokovce (.pdf)

VZN

Návrh VZN

Návrh VZN Dan-z-nehnutelnosti-2019 tu

Návrh VZN č.-2-poplatok-za-komunalny-odpad-a-drobne-stavebne-odpady2019 tu

Platné VZN

VZN č.Názov VZNSchválenéUzn č.Platné ODÚčinné OD
2/2020VZN č 2/202011. 12. 202022/202001.01.202101.01.2021
1/2020VZN č 1 /202011.12.202022/202001.01.202101.01.2021
03/2017VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Otrokovce1.1.2018
01/2017VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb1.1.2018
02/2017VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce1.1.2018
01/2016VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Otrokovce1.7.2016
03/2015VZN o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov v obci Dolné Otrokovce01.01.2016
04/2005VZN o socialnej kuratele a hmotnej núdzi01.01.2006
02/2005VZN o verejnom poriadku na území obce DO01.01.2006
02/2002VZN k vyhradeniu plochy na vylepovanie volebných pagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane05.08.2002
01/2014VZN trhový poriadok obce05.04.2014

Archív VZN

VZN č.Názov VZNSchválenéUzn č.Platné ODÚčinné OD
03/2016VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady01.01.2017
02/2016VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce 201701.01.2017
02/2015VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce 201601.01.2016
01/2015VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady01.01.2016
03/2014VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce01.01.2015
1VZN-daň Z Nehnuteľnosti-20155.11.2014neviem1.1.20151.1.2015