Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 02.05.2024 t.j. štvrtok o 17,00 h na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.
Program jednania:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie aktualizovaného PHSR 2021-2030
4. Schválenie finančných prostriedkov za záujmové vzdelávanie detí v CVČ Dúha Hlohovec
5. Podnety od občanov – PD Dolné Otrokovce
6. Rôzne
7. Záver

Účasť všetkých poslancov nutná!

Biščiaková Katarína
starostka obce

OZ 5-2024