Zápisnica OZ 12.03.2024

Zverejnená zápisnica z riadneho   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach 12.03.2024

zápisnica 03-2024

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024 – ZÁPISNICA OVK – 23.03.2024

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 23.03.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

zápisnica voľby prezidenta SR I.kolo 23.03.2024

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Otrokovciach v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a na základe  uznesenia  Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach č.  3/12.03.2024 zo dňa 12.03.2024 v y h l a s u j e deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 10.05.2024.

volba HK 2024

Skúška sirén 08.03.2024

V piatok 08.03.02024 o 12:00 hod. sa na území Slovenskej republiky vykoná akustické preskúšanie elektromotorických  a elektronických sirén hlasitou skúškou.

Zvuku sirén bude predchádzať hlásenie informácie „Pozor skúška sirén.“ Následne sa ozve akustický signál vo forme dvojminútového stáleho tónu. Zvukovú skúšku ukončí slovná informácia „Koniec skúšky sirén.“

Preskúšanie sirén sa vykonáva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2024 t.j. utorok o 17,00 h na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.
Program jednania:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Riešenie sporu – kúpna zmluva Grndža
4. Plán spoločenských udalostí na rok 2024
5. Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce na rok 2024-2030
6. Podnety od občanov
7. Rôzne
8. Záver

Účasť všetkých poslancov nutná!

Biščiaková Katarína
starostka obce

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MATERSKEJ ŠKOLY Dolné Otrokovce 2024

Obec Dolné Otrokovce zastúpená Bc. Katarínou Biščiakovou, starostkou obce,  v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003   Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Dolné Otrokovce, Dolné Otrokovce 62, 920 61 Dolné Otrokovce

VK riaditeľka škôlky

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024 – UTVORENIE VOLEBNÉHO OKRSKU A URČENIE VOLEBNEJ MIESTNOSTI

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.

V súlade § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností oznamujeme, že v obci Dolné Otrokovce je utvorený: volebný okrsok č. 1, Kultúrny dom Dolné Otrokovce.

volebná miestnosť, okrsok

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec povinnosť zverejňovať údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – 2023