Zápis detí do Materskej školy v Dolných Otrokovciach na šk. rok 2024/2025

Riaditeľka MŠ Dolné Otrokovce 62, 920 61 podľa § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadosti zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024-2025 sa budú prijímať v dňoch  2. a 3. mája 2024 od 10,00 hod. do 15,00 hod. v budove MŠ v Dolných Otrokovciach.