Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec povinnosť zverejňovať údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – 2023