VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ

Obec Dolné Otrokovce v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v obci Dolné Otrokovce.

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v obci Dolné Otrokovce (.pdf)