VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Otrokovciach na základe § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolné Otrokovce – Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Dolné Otrokovce (.pdf)