Zápisnica OZ 10/2023

Zverejnená zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach 12.10.2023

zápisnica 10-2023e

Oznam pre chovateľov

Na základe opakovaných sťažností občanov na voľne sa pohybujúcich
psov po obci, upozorňujeme majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu
svojich psov po obci.
Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť, či je to pes malého alebo
veľkého vzrastu.

Majiteľom a chovateľom psa sa zakazuje:

• Opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania.
• Púšťať psov na verejné priestranstvá.
• Zakazuje sa voľný pohyb psa bez vodítka na verejnom priestranstve, na celom území obce.

Ak sa budú prípady opakovať, voľne sa potulujúci psy budú odchytení a umiestnení do príslušného zariadenia s tým, že majiteľ psa si bude okrem finančného postihu hradiť aj jeho odchyt a pobyt v zariadení pre psov.

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Dôrazne upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov v okolí škôlky a školy, aby výkaly svojich psov pozberali a nenechávali ich voľne na chodníku.

pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Obec Dolné Otrokovce

Pozvánka

 

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2023 t.j.  štvrtok o 17,00 h

na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

 

Program jednania:

 Zahájenie

  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Vodomerná šachta
  3. Rozhodnutie o aplikácii – obecný rozhlas
  4. Osvetlenie v parku
  5. Rôzne
  6. Záver              

Účasť všetkých poslancov nutná!

 

                                                  Biščiaková Katarína

                                                                     starostka obce

pozvánka 10-2023

Mesiac úcty k starším