VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MATERSKEJ ŠKOLY Dolné Otrokovce 2024

Obec Dolné Otrokovce zastúpená Bc. Katarínou Biščiakovou, starostkou obce,  v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003   Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Dolné Otrokovce, Dolné Otrokovce 62, 920 61 Dolné Otrokovce

VK riaditeľka škôlky