POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2024 t.j. utorok o 17,00 h na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.
Program jednania:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Riešenie sporu – kúpna zmluva Grndža
4. Plán spoločenských udalostí na rok 2024
5. Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce na rok 2024-2030
6. Podnety od občanov
7. Rôzne
8. Záver

Účasť všetkých poslancov nutná!

Biščiaková Katarína
starostka obce