Podvody na senioroch

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hlohovci informuje obyvateľov obce Dolné Otrokovce, o podvodných telefonátoch hlavne starším občanom, ktoré sa rozmohli v poslednej dobe v meste Hlohovec ako aj v Šulekove, pri ktorých sa podvodníci snažili, pod rôznymi legendami, vylákať peniaze od svojich potenciálnych obetí. Žiaľ, v dvoch prípadoch dôchodkyňa ako aj dôchodca v meste Hlohovec podvodnému príbehu o dopravnej nehode uverili a prišli o veľký obnos peňazí.

Neznáme osoby zavolajú svojej potencionálnej obeti na pevnú linku. Počas telefonátu neznáma osoba uvedie, že jej dcéra alebo syn mali dopravnú nehodu, pri ktorej usmrtili malé dieťa, za čo ich mali policajti umiestniť do väzby. Zároveň dôchodcom vysvetlia, že ak chcú, aby dcéru alebo syna z väzby prepustili, musia zaplatiť niekoľko tisíc eur. Takisto sa podvodníci niekedy predstavia ako údajná sociálna pracovníčka s tým, že jej majú doniesť 200 eur, ale musí im vydať z 500 eurovej bankovky. Ďalej podvodníci zisťujú od potencionálnych obetí stav ich bankového účtu a podobne.

Upozorňujeme obyvateľov, že títo podvodníci MANIPULUJÚ A HRAJÚ NA CITY, pričom najčastejšie využívajú, na oklamanie svojej potenciálnej obete, legendy vnuk, policajt, lekár či právnik. Rôznymi manipulačnými technikami sa snažia navodiť u obete pocit, že len oni môžu volajúcemu v jeho zúfalej situácii pomôcť. Polícia od občanov nikdy nežiada žiadne peniaze za nejakú službu, takisto ani iní pracovníci štátnej správy a ani lekári.

V prípade, ak vám zavolá osoba z neznámeho čísla a nie ste si istí, či hlas v telefóne naozaj patrí vnukovi, synovcovi alebo vzdialenej rodine, hovor ukončite a informácie si overte u príbuzných alebo známych. Ak sa osoba v telefóne predstaví ako policajt, lekár či právnik a začne od Vás žiadať peniaze, neváhajte a telefón zložte.

 

Buďte obozretní a ak máte podozrenie, že môže ísť o akýkoľvek podvod, neváhajte a ihneď kontaktuje políciu na čísle 158.

 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2024 t.j.  utorok o 17,00 h na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

 Program jednania:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie záverečného účtu za rok 2023
 4. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2023
 6. Rôzne
 7. Záver

 

                                                                                   Biščiaková Katarína

                                                                                     starostka obce

 

 

Zmena v spôsobe zasielania hlásení o chove HD, ošípaných, oviec a kôz do CEHZ od 01.07.2024 – elektronizácia

súčinnosť hlásenie zmiev v chove

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024 – ZÁPISNICA OVK

Obec Dolné Otrokovce zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo Voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v sobotu 08.06.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Zápisnica OVK Voľby do Európskeho parlamentu 08.06.2024

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU V OBCI do 17.06.2024

Zber veľkoobjemového odpadu!!!!!

 

V Dolných Otrokovciach bude umiestnený kontajner na ploche oproti Kultúrnemu domu dňa 17.06.2024 (pondelok)

Kontajner bude v obci 1- 2 dni, podľa množstva odpadu.

Medzi veľkoobjemový odpad

Patrí :  rozmerom veľký odpad, ktorý neviete umiestniť do zberných nádob – starý nábytok, dvere, garniže a podobne

Do kontajnera v žiadnom prípade nepatrí:

 • stavebný odpad,
 • biologicky rozložiteľný odpad,
 • odpad, ktorý sa separuje a zbiera ako separovaný – elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, papier, sklo, kovy, plasty, pneumatiky a pod
 • odpad so zvyškami nebezpečných látok – olejov a pod.