Komunitný plán služieb

Komunitný plán sociálnych služieb v obci Dolné Otrokovce na roky 2018 – 2022

KPSS Dolné Otrokovce 2018 2022 (2)

Obecné zastupiteľstvo

Poslancami Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, zvolení na obdobie rokov 2014-2018 sú:
1  Katarína Zigová, nezávislý
2 Mgr. Ľudovít Zelíska, SMER-SD
3 Miroslav Jurčo, nezávislý
4 Ing. Miroslav Cáder, nezávislý
5 Ján Tamajka, nezávislý

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Otrokovce má 5 poslancov.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, zamestnanca obce v ktorej bol poslanec zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, prípadne podľa osobitných zákonov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce.

Rokovanie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Starosta obce

foto-starosta-x700
Ján Maršála starosta obce Dolné Otrokovce

15. 11. 2014  bol v komunálnych voľbách zvolený a 02. 01. 2015 na ustanovujúcom Obecnom zastupiteľstve menovaný do funkcie starostu obce Dolné Otrokovce Ján Maršála.

Vek nástupu do funkcie 57 rokov

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu. Spôsob volieb upravuje osobitný predpis.
Funkcia starostu je nezlučiteľná s: 
– funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
– funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej  orgánu má byť volený,
– ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Starosta :
– zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
– vykonáva obecnú správu,
– zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
– rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže ho zrušiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní potom, čo bolo napadnuté uznesenie zverejnené v obci a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce. Ustanovenie § 12 ods. 3 sa použije aj v tomto prípade.

(Zdroj: zákon SNR č. 369/1990 Zb.)  

Základné údaje a kontakty

[one_half]dolne_otrokovceRYTIER
Adresa:
Obecný úrad
Dolné Otrokovce 44
Dolné Otrokovce      920 61

Okres: Hlohovec
Kraj: Trnavský
[/one_half]
[one_half_last]

Starosta: † 27.12.2021  Ján Maršála

Zástupca starostu.:  Ing. Miroslav Cáder

Telefón:  033 7448 321
Mobil:     0903 407 551
E-mail: starosta@dolneotrokovce.sk
E-mail: ocudotrokovce@wircom.sk

Administratíva: Zdenka Tabačková

Telefón:  033 7448 321
Fax:        033 7448 321
E-mail: ocudotrokovce@wircom.sk
WEB:    www.dolneotrokovce.sk
[/one_half_last]

MAPA:


Kód obce: 506958
IČO: 00312428
Počet obyvateľov: 357
Katastrálne územie: 930 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1 113

Úvod

Vážení občania, milí rodáci a návštevníci našej web stránky.foto-starosta-x700

Vítam Vás na webovej stránke obce Dolné Otrokovce, ktorá bude plná informácií a to z obecného zastupiteľstva, z kultúrneho a spoločenského života obce

                                                                                                                   † 27.12.2021

Dozviete sa viac o aktivitách, prečítate si aktuality. Stránka je aj

sprievodcom v obci, prevedie Vás jej históriou a zákutiami našej prírody.