Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Dolné Otrokovce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2023 t.j.  štvrtok  o 17,30  na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.

Program jednania:

 

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Riešenie sporu – pozemok pod cestou na Grndži
 4. Schválenie VZN č. 1/2023 až č. 8/2023
 5. Schválenie smernice Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. Polrok 2024
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na r. 2024 a viacročného rozpočtu na r. 2024-2026
 8. Schválenie rozpočtu obce na r. 2024 a viacročného rozpočtu obce na r. 2024-2026
 9. Správa auditora za r. 2022
 10. Rôzne
 11. Záver