Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Otrokovciach v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a na základe  uznesenia  Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach č.  3/12.03.2024 zo dňa 12.03.2024 v y h l a s u j e deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 10.05.2024.

volba HK 2024