Rýchle správy
Home > Povinné zverejnovanie > VÝZVA NA SÚŤAŽ

VÝZVA NA SÚŤAŽ

Výzva na súťaž podľa ustanovení § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov zákazky: „Výstavba multifunkčného a detského ihriska (2)“
Ponuky sa predkladajú e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne na adresu uvedenú v bode 2 tejto Výzvy.
Lehota na predloženie ponuky: 27.9.2021, do 10:00 hod

(Podklady stiahnuť nižšie)

PopisPríloha
Výzva na súťažSúbor
SO 02 – Multifunkčné ihriskoSúbor1
SO 03 – Detské ihrisko_zadanie Súbor2
01_situacia_SO02 Súbor3
01_situacia_SO03 Súbor4
02_techn.sprava_SO02Súbor5
02_techn.sprava_SO03 Súbor6
03_spevnene plochy_SO03 Súbor7
03_zaklady_vykopy_SO02 Súbor8
04_ihrisko_SO02 Súbor9
04_zariadenie ihriska _SO03Súbor10
05_priecny rez_SO02 Súbor11
Príloha 3 – Návrh na plnenie kritérií Súbor12
Príloha 4 – Návrh zmluvy o dielo Súbor13
Príloha 5 – ČV o neuložení zákazu účasti vo VO Súbor14
Príloha 6 – Zoznam ekvivalentných položiek Súbor15
Zverejnené dňa 10.9.2021

***********************************************************************

Výzva na predkladanie ponúk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov zákazky: „Poskytovanie služieb – verejné obstarávanie a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie o finančné príspevky pre Obec Dolné Otrokovce na roky 2015 – 2020“

Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne v súlade s bodom 11. Výzvy. Ponuky  budú predkladané v slovenskom jazyku.

Označenie obálky:                           

„Služby VO a ŽoNFP pre obec Dolné Otrokovce – Cenová ponuka – Neotvárať!“.

stiahnuť PDF: Výzva na predkladanie ponúk 1

zverejnené dňa 31.8.2015