Rýchle správy
Home > Povinné zverejnovanie > Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov zákazky: „Poskytovanie služieb – verejné obstarávanie a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie o finančné príspevky pre Obec Dolné Otrokovce na roky 2015 – 2020“

Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne v súlade s bodom 11. Výzvy. Ponuky  budú predkladané v slovenskom jazyku.

Označenie obálky:                           

„Služby VO a ŽoNFP pre obec Dolné Otrokovce – Cenová ponuka – Neotvárať!“.

stiahnuť PDF: Výzva na predkladanie ponúk 1

zverejnené dňa 31.8.2015